Henkilöstö- ja 360-tutkimukset

Tutkimusvoiman henkilöstötutkimuksen avulla selvitetään organisaation työilmapiiriä, työtyytyväisyyttä sekä johtamista. Tutkimuksen myötä henkilöstö pääsee vaikuttamaan organisaation toimintaan ja sen kehittämiseen, joka vaikuttaa positiivisesti työtyytyväisyyteen. Tärkeää on, että tutkimuksen tuloksia tulkitaan oikein ja ne myös aiheuttavat parannuksia organisaation toiminnassa.

Henkilöstötutkimuksesi kysymykset!

Suunnittelemme henkilöstötutkimuksen yhdessä ja tarvittaessa teemme keskustelujen myötä ehdotuksen siinä käytettävästä kysymysrungosta. Useimmiten tutkimus toteuteaan siten, että se on soveltuvilta osin vertailukelpoinen aiempien henkilöstötutkimusten kanssa. 

Tutkimuksella selvitetään seuraavanlaisia asiakokonaisuuksia:

 • Työtyytyväisyyttä
 • Työmotivaatiota
 • Esimiestyöskentelyä ja johdon toimintaa
 • Organisaation ilmapiiriä ja työkulttuuria
 • Sisäistä yhteistyötä organisaatiossa
 • Arvojen toteutumista ja tasa-arvoisuutta työpaikalla

Henkilöstötutkimuksen sisällön perustamme seuraaviin asioihin:

 • Asiakkaan tarpeet ja toiveet
 • Asiakkaan toimialan ja organisaation erityispiirteet
 • Viimeisin tutkimustieto henkilöstötutkimusten alueelta
 • Yli 20 vuoden kokemuksemme erilaisten henkilöstötutkimusten toteutuksesta eri toimialoille ja eri kokoisille organisaatioille

Käytännön toteutus

Tutkimus toteutetaan yleensä pääosin sähköpostikyselynä. Tarvittaessa myös muita tiedonkeruumenetelmiä kuten paperilomakkeita voidaan käyttää. Tutkimuksen toteutusta varten toimeksiantaja kerää sen kohderyhmältä tarvittavat sähköpostiosoitteet sekä mahdolliset taustatiedot, joita voidaan hyödyntää tulosten raportoinnissa (vastaajan yksikkö, osasto jne.). Sähköpostiosoitteiden ja taustatietojen keruuta varten Tutkimusvoima toimittaa mallin Excel-pohjasta, johon tiedot kerätään. Vastaajille lähetetään tutkimukseen yksi kutsuviesti ja 1–2 muistutusviestiä vastaamista varten. Tutkimukseen vastaamisen on hyvä varata aikaa noin 2 viikkoa ajankohdasta riippuen.

Tulosten raportointi ja kehittämisanalyysi 

Tutkimus raportoidaan kokonaistason tuloksen ohella organisaatiorakenteen mukaisesti siten, että raportit tehdään jokaiselle yksikölle, osastolle tai vastaavalle, joista on saatu vastauksia vähintään viisi (5) kpl. PPT-/PDF-tulosraportit sisältävät haluttaessa myös yksikön, osaston tai vastaavan avoimet vastaukset listattuna. Raporttiin voidaan sisällyttää myös vertailulukuja organisaatiorakenteen mukaan siten, että esim. osaston tuloksia verrataan yhtä organisaatiotasoa ylöspäin yksikön tuloksiin. Lisäksi raporttiin sisältyvät tulosten tulkintaohjeet.

Tutkimukseen voidaan sisällyttää optiona validoitu kehittämisanalyysi, jolla tunnistetaan organisaation nykyiset vahvuudet ja kehittämiskohteet henkilöstötutkimuksessa mitatuista aihealueista. Kehittämisanalyysin tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää niin esim. koulutuksissa ja valmennuksissa kuin pohdiskeltaessa itsenäisesti, miten sillä tunnistettuja vahvuuksia voidaan ylläpitää ja kehittämiskohteita vahvistaa.


MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT TUTKIMUKSET

360-johtamisarviot

Tutkimusvoiman 360-johtamisarvion avulla selvitetään johtamisen nykytila ja tärkeimmät kehityskohteet. 

Jotta arviosta saadaan kattava, samoihin johtamiseen liittyviin väittämiin vastaavat: 

 1. Esimiehen esimies 
 2. Esimies itse 
 3. Alaiset 
 4. Kollegat 
 5. Yhteistyökumppanit tai asiakkaat (Optio) 

Tuloksia raportoitaessa tulokset ristiintaulukoidaan sen mukaan, mikä vastaajan suhde on arvioitavaan henkilöön. Tällä tavoin raportoituna tuloksissa näkökulma ei ole vain yhden ryhmän mielipiteestä ja eri ryhmien mielipiteiden erot tulevat tehokkaasti esille. Tuloksia voidaan käyttää esim. johtamisvalmennuksen pohjana, jolloin saamme kehitettyä sellaisia ominaisuuksia, missä esimiehet eivät ehkä vielä ole vahvimmillaan, mutta tulevat sitä olemaan. Kaikki lähtee kehityskohteiden identifioimisesta, oivalluksesta, miksi näin on ja halusta kehittyä paremmaksi. Loppu on suunnitelman tekemistä ja kehitystyön aloittamista tarvittaessa osaavan valmentajan johdolla. Kun henkilöstö pääsee vaikuttamaan johtamiseen, vaikuttaa se parantuneen työtyytyväisyyden lisäksi positiivisesti myös henkilöstön vaihtuvuuteen. Tärkeää on, että tutkimuksen tuloksia tulkitaan oikein ja ne myös aiheuttavat parannuksia toiminnassa, muuten niiden merkitys muuttuu negatiiviseksi. "Taas yksi johtamiskysely, mikään ei kuitenkaan muutu!" 

360-arvioinnin kysymysten aihepiirejä ovat yleensä: 

 • PÄÄTÖKSENTEKO JA ITSENSÄ JOHTAMINEN 
 •  ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN 
 •  IHMISTEN JOHTAMINEN
 • HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN 
 •  YHDESSÄ TEKEMINEN

Kysely toteutetaan sähköpostikyselynä. Tarvittaessa myös muita tiedonkeruumenetelmiä voidaan käyttää. Kyselyn toteutusta varten toimeksiantaja kerää sen kohderyhmältä tarvittavat sähköpostiosoitteet sekä tiedon vastaajien roolista suhteessa kyselyllä arvioitavaan esimieheen. Sähköpostiosoitteiden ja taustatietojen keruuta varten Tutkimusvoima toimittaa mallin Excel-pohjasta, johon tiedot kerätään. Kyselyyn vastaajille lähetetään yksi kutsuviesti ja 1-2 muistutusviestiä kyselyyn vastaamista varten. Kyselyyn vastaamisen on hyvä varata aikaa noin 2 viikkoa kyselyn ajankohdasta riippuen. 

Tulosten raportointi ja kehittämisanalyysi 

Kysely raportoidaan esimieskohtaisesti tuloksia havainnollistavina kaavioina, joista selviävät väittämäkohtaisesti eri vastaajaryhmien erot. Esimieskohtaiset PPT-/PDF-tulosraportit sisältävät haluttaessa myös avoimet vastaukset listattuna. Raporttiin voidaan sisällyttää myös kokonaistason vertailulukuja kuten ”Kaikkien esimiesten tulokset yhteensä” ja/tai ”Kaikkien alaisten tulokset yhteensä”. Lisäksi raporttiin sisältyvät tulosten tulkintaohjeet. Kyselyyn voidaan sisällyttää optiona kehittämisanalyysi kokonaistason tuloksista, jolla selvitetään johtamiseen liittyvät vahvuudet ja kehittämiskohteet organisaation omista lähtökohdista. Tätä tietoa voidaan hyödyntää niin esim. johtamisvalmennuksessa yleisesti kuin jokaisen esimiehen osalta erikseen (= mitkä ovat minun vahvuuteni ja kehittämiskohteeni esimiehenä verrattuna organisaation muihin esimiehiin).

Etätyökysely

Suuri osa tekee töitä etänä tai monipaikkaisesti. Etätyön tulokselliseen tekemiseen ja työntekijän jaksamiseen liittyy asioita ja erityispiirteitä, jotka pitää huomioida. Jotkut haasteet ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niitä pystytä täysin sataprosenttisessa etätyössä ratkaisemaan, mutta organisaation tietoisuus haasteista auttaa sopeuttamaan työtehtäviä paremmin työskentelyolosuhteita vastaaviksi. Osalle haasteista pystytään löytämään uusia innovatiivisia ratkaisuja. Joskus näitä löydetään myös muiden etätyöskentelijöiden kokemuksista. Haasteet eivät luonnollisestikaan koske ainoastaan etätyötä tekeviä - kysymys on laajemmasta hybridityön kokonaisuudesta, jossa tarpeita on eri pisteissä toimivilla yksilöillä, tiimeillä ja työnantajallakin. 

Etätyökyselyn kysymykset selvittävät: 

Etätyötilojen toimivuutta 
Työkalujen toimivuutta ja tukea 
Sisäistä ja ulkoista viestintää 
Yhteistyötä 
Johtamista ja esimiestyöskentelyä 
Jaksamista

Katso lisää tästä!


Copyright (c) Tutkimusvoima Oy 2018
All Rights Reserved. 

Tutkimusvoima Oy - Y-tunnus: 2907623-6 
 www.tutkimusvoima.fi - info@tutkimusvoima.fi
040 831 4198 - Espoo, Finland
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän